Tulosta

Säännöt

I Nimi, kotipaikka, toiminta-alue, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Espoon Eskimot ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki.
Yhdistyksen toiminta-alue on Espoo.
Yhdistys on perustettu joulukuun 10 päivänä 1986 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on suomi

II Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää kanoottiurheilua sen eri muodoissa siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi retki- kunto- kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

III Tarkoitusten toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1 Tarjoamalla jäsenilleen kilpailu-, retkeily-, koulutus-, valmennus-, harjoitus-, nuoriso-, tiedotus- ja kasvatustoimintaa sekä kuntoliikuntaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

2 Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta viranomaisten ja muiden yh­teisöjen huomiota sekä pyrkimällä kanootti- ja melontaurheilun kehittämiseen ja sille tarpeellisten harrastuspaikkojen ja välineiden hankkimiseen ja hoitami­seen.

3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4 Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

5 Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi tarjoamalla melontapalveluita ja järjestäen keräyk­siä ja arpajaisia.

IV

Seura voi liittyä jäseneksi muihin seuran tarkoitusta ja sääntöjen mukaista toimintaa tukeviin yhdistyksiin.

V Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä osoittaa hallitsevansa riittävät taidot turvalliseen melontaan. Alle 18-vuotias henkilö voidaan hyväksyä seuran nuorisojäseneksi. Nuorisojäsenelle ei kuitenkaan luovuteta seuran avainta. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenyys on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouk­sen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtaja­na ansiokkaasti toiminut henkilö. Kun­niapuheenjohtajuus on elinikäinen.

Kannattavaksi yh­teisöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Nuorisojäsenellä sekä kannattavalla yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa..

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa, johon tehdään merkinnät myös jäsenten lunastamista kanoottipaikoista.

VI

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty. Eroavan jäsenen jo maksamia maksuja ei palauteta. Eroavan jäsenen tulee palauttaa seuran avain viipymättä johtokunnalle.

VII

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka
-laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
-laiminlyö seuran kokouksen tekemien päätösten noudattamisen

-toimii seuran vaja- tai kalustosäännön vastaisesti
-toimii seuran sääntöjen tai hyvän yhteishengen vastaisesti
-laiminlyö melontaturvallisuuden noudattamista
-rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen mikäli kysymyksessä ei ole jäsenmaksun laiminlyönnistä johtuva erottaminen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulee erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Mikäli jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta, katsotaan hänet eronneeksi seurasta yhden (1) maksamattoman kalenterivuoden jälkeen

VIII Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen ja muiden maksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain. Jäsen-, liittymis- ja muut maksut on suoritettava johtokunnan vuosittain määräämään eräpäivään mennessä. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet ovat vapautettuja seuran jäsenmaksuista.

IX Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis- huhtikuussa ja syyskokous loka- marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräi­seen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran verkkosivuilla.

X

Kevätkokouksessa käsitellään

1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokoukselle
a puheenjohtaja
b sihteeri
c kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d ääntenlaskijat
3 Todetaan
a läsnäolijat
b äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös, esitetään toiminnantarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
7 Käsitellään johtokunnan tai jäsenten 11 pykälän mukaisesti vireille panemat asiat
8 Kokouksen päättäminen


Syyskokouksessa käsitellään

1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokoukselle
a puheenjohtaja
b sihteeri
c kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d ääntenlaskijat
3 Todetaan
a läsnäolijat
b äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Vahvistetaan yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
6 Vahvistetaan
a liittymis-, jäsen- ja kanoottipaikkamaksut, kannattajajäsenmaksut sekä seuran kanoottien vuokrat
b johtokunnan jäsenten palkkiot
7 Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
a toimintasuunnitelma
b talousarvio
8 Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja
9 Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan uudet jäsenet erovuorossa olevien tilalle
10 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
11 Valitaan edustajat sellaisten yhdistysten vuosi- ym. kokouksiin, joissa seura on jäsenenä tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin
12 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 pykälän mukaisesti vireille panemat asiat

13 Kokouksen päättäminen

XI

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 15.2 kevätkokouskseen ja 15.9 syyskokoukseen.

XII

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

XIII

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettua lippua käyttämällä. Jokaisella18 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Nuorisojäsenellä ja kannattavalla yhteisöjäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta seuran kokouk­sissa.

XIV Seuran hallinto

Seuran toimintaa johtaa ja taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimikaudeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimikaudeksi valitut vähintään 6 ja enintään 10 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Mikäli vuosittain erovuoroisten ja jatkavien johtokunnan jäsenten lukumäärä ei mene tasan, valitaan johtokunnan uusista jäsenistä arvalla yksivuotiskaudelle niin monta, että seuraavalla kerralla erovuoroisten ja jatkavien määrä menee tasan tai poikkeaa korkeintaan yhdellä. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamises­ta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudes­ta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuo­lelta. Johtokunta kokoontuu puheen­johtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1 Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti

2 Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti

3 Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoitusten ja tavoittei­den mukaises­ti

4 Sopia tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan johtokunnan niille määräämiä tehtäviä.

5 Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta

6 Päättää seuran kuulumisesta muihin yhteisöihin

7 Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista

8 Pitää jäsenluetteloa

9 Hoitaa seuran taloutta

10 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

11 Hyväksyä ja erottaa jäsenet

12 Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

13 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

14 Ryhtyä niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

15 Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta

XV

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Seuran toimintavuosi on syyskokouksesta syyskokoukseen.

XVI

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

XVII Muita määräyksiä

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

XVIII

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kolme neljäsosan ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

XIX

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

XX

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen kanoottiurheilua edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

XXI

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.


Kirjaudu sisään